Правила понашања

Атмосфера и односи у школи

Чување и заштита података

Забрана дискриминације;
забрана насиља, злостављања и занемаривања;
забрана понашања које вређа углед, част или достојанство;
забрана страначког организовања

Понашање ученика

Правила понашања наставника и осталих запослених у школи

Правила понашања родитеља, односно
другог законског заступника ученика

Пријем и кретање странаца и других лица у школи

Противпожарна заштита

Забрана пушења, уношења експлозивног
материјала и опасних предмета

Обезбеђење имовине школе

Молимо све учеснике школског живота и рада да се придржавају наведених правила. Она постоје како бисмо се сви осећали сигурно и безбедно у школском окружењу.