Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника седмог и осмог разреда, бира се сваке школске године, има председника и заменика и план рада. Ментор Парламента је наставник историје Сандра Спаловић.

Ученички парламент се образује ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови Парламента школске 2023/2024. године:

Немања Мутавџић, 7-1
Вук Дикулић, 7-1
Рамадан Хајризи, 8-1
Снежана Демироски, 8-1
Макса Боднар, 8-2
Јожеф Керекеш, 8-2