Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника седмог и осмог разреда, бира се сваке школске године, има председника и заменика и план рада. Ментор Парламента је наставник историје Сандра Спаловић.

Ученички парламент се образује ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови Ученичког парламента у школској 2022/2023. години:
1. Теодора Бошњаковић, 7-1
2. Евица Шајн, 7-1
3. Макса Боднар, 7-2
4. Јожеф Керекеш, 7-2
5. Александар Мемедовски, 8-1
6. Милош Петровић, 8-1