Савет родитеља

Савет родитеља je саветодавно тело школе.

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 3. учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе;
 4. учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници;
 5. разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 6. разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 7. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 8. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 9. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 10. учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 11. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 12. предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
 13. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Савет родитеља има 9 чланова, тј. по једног представника сваког одељења.

Састав Савета родитеља у школској 2023/2024. години:

РазредРодитељ
I-1Ивана Дрљача
II-1Вероника Лазић
III-1Јасмина Корица
IV-1Снежана Савић
V-1Снежана Николић
VI-1Петар Живановић
VII-1Весна Мутавџић
VIII-1Светлана Сушић
VIII-2Душка Боднар