Образовни стандарди

Савремени образовни процес у великој мери се заснива на утврђеним и дефинисаним стандардима.

Образовни стандарди су искази о основним знањима и умећима из одређене области, која ученици треба да стекну у предвиђеном времену. За разлику од образовних циљева, који на уопштен начин исказују оно што образовни систем жели да постигне школовањем, стандарди су искази о конкретним постигнућима ученика, о томе шта ученик уме да уради после завршене основне школе. Степен остварености стандарда је мерљив, а резултати се могу пратити током више година.

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања можете наћи образовне стандарде за десет наставних предмета за крај основног образовања, као и за крај првог циклуса основног образовања.