Стручно усавршавање

Обрасци

Документ о бодовању стручног усавршавања у установи

Корисни линкови

Листа одобрених програма од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког завода Војводине за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

Све важне информације о професионалном развоју запослених пратите на сајту ЗУОВ-а.

Нови Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Лични план стручног усавршавања запосленог сачињава се на основу:

 • самовредновања нивоа развијености компетенција
 • података из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања

Запослени у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања примењује стандарде компетенција.

Табела за самовредновање

Права и дужности запослених

У оквиру пуног радног времена запослени има право и дужност да сваке школске године:

 • оствари најмање 44 сата СУ које предузима установа
 • похађа најмање један програм СУ који доноси министар или одобрени програм из Kаталога програма стручног усавршавања
 • учествује на најмање једном одобреном стручном скупу

Стручно усавршавање у установи остварује се:

 • извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и других наставних, односно васпитних активности
 • приказом са обавезном анализом и дискусијом:
  • облика СУ који је похађао, а који је у вези са пословима наставника и стручног сарадника;
  • примене наученог са СУ;
  • резултата примене наученог на СУ;
  • анализе утицаја СУ на развој ученика;
  • стручне књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала;
  • резултата обављеног истраживања, студијског путовања, стручне посете и слично;
 • присуствовањем активностима из прве две тачке и учествовањем у њиховој анализи;
 • учешћем у:
  • истраживањима,
  • пројектима образовно-васпитног карактера у установи,
  • пројектима мобилности,
  • програмима од националног значаја у установи,
  • стручним и студијским путовањима и посетама,
  • међународним програмима,
  • скуповима и мрежама,
  • заједницама професионалног учења,
  • програму огледа,
  • раду модел центра
 • остваривањем активности у школи вежбаоници
 • остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе
 • активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе хоризонталног учења.

Стручно усавршавање ван установе:

 • програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке;
 • стручни скупови, и то:
  • конгрес, сабор
  • сусрети, дани
  • конференција
  • саветовање
  • симпозијум
  • округли сто
  • трибина
  • летња и зимска школа

Запослени систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику податке о својој професионалној пракси, односно свој ПОРТФОЛИО (нпр. примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план стручног усавршавања, извештаје о стручном усавршавању, уверења о учешћу у програмима стручног усавршавања, стручним скуповима, лична запажања, примере из праксе коришћене у оквиру заједнице професионалног учења са колегама у/ван установе и др.).