Напредовање и стицање звања

Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања:

 1. педагошки саветник,
 2. самостални педагошки саветник,
 3. виши педагошки саветник и
 4. високи педагошки саветник

Услови за стицање звања

Осим поседовања дозволе за рад – лиценце, наставник треба да испуњава одређене услове који се односе на радно искуство, компетентност, стручно усавршавање, учествовање у подизању квалитета образовно-васпитног рада, познавање страног језика и коришћење рачунара.

Мерила за вредновање услова за стицање звања

Услови за стицање звања за наставнике вреднују се у односу на:

 1. Показани ниво компетенција;
 2. Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе.

1. Показани ниво компетенција

Наставник има:

 • натпросечан степен ако за све компетенције има оцену А
 • висок степен ако за сваку компетенцију има најмање оцену Б.

2. Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе

Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе оцењује се кроз врсте и број активности у обављању послова наставника и стручног сарадника.

AБВГ
1) Извођење најмање два часа наставе на којима је присутан студент или приправник са ментором и заједничко анализирање наставе; 2) Извођење најмање пет огледних часова, односно активности; 3) Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, односно активности у школи;
4) Учешће у анализи најмање пет часова наставе, односно активности одржаних у школи;
5) Kоришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовно-васпитних циљева;
6) Приказ новина стручном органу школе из научне дисциплине, односно области уметности из које изводи наставу;
7) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи;
8) Израда наставног средства и његово приказивање стручном органу школе;
9) Објављивање приказа стручног рада, односно књиге у стручном часопису;
10) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
11) Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, на концерте или спортске манифестације; 12) Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града;
13) Учествовање на стручним скуповима на нивоу региона, односно Републике;
14) Учествовање на стручним, односно студијским путовањима;
15) Учествовање у активностима менторског рада студентима.
1) Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града;
2) Истраживања образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата на наставничком већу;
3) Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама);
4) Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе;
5) Организовање рада ученичких организација и подстицање учешћа ученика у њима;
6) Учествовање у изради школског програма;
7) Објављивање приказа страног стручног рада, односно књиге која није преведена у стручном часопису;
8) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова на нивоу општине, града, односно Републике;
9) Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у публикацији центара, завода, Министарства, научноистраживачких институција, стручних друштава и удружења;
10) Учествовање у организовању регионалних, односно републичких семинара;
11) Kоординација или вођење програма огледа на нивоу школе;
12) Пласман ученика које је припремао наставник на општинским или окружним такмичењима;
13) Рецензија уџбеника, приручника или радне свеске која је одобрена за употребу;
14) Руковођење стручним активом, односно друштвом на нивоу општине или града;
15) Учествовање у раду стручних комисија завода или Министарства.
1) Учествовање на међународном скупу или саветовању;
2) Kреирање програма стручног усавршавања у школи;
3) Kоординисање израде школског програма;
4) Руковођење стручним друштвом на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
5) Kоауторство истраживачког пројекта у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе;
6) Подстицање и укључивање запослених у школи на различите облике стручног усавршавања;
7) Пласман ученика које је наставник припремао на републичким, односно савезним такмичењима;
8) Kоординација истраживачког пројекта у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе у оквиру друштвене заједнице;
9) Kоауторство патентираног наставног средства;
10) Излагање или вођење радионице на стручном скупу, односно саветовању на републичком нивоу;
11) Kоауторство приручника или радне свеске одобрене за употребу.
1) Припремање ученика за међународна такмичења;
2) Подизање информатичке културе у школи са циљем размене информација;
3) Ауторство патентираног наставног средства;  
4) Подстицање, учествовање или укључивање школе у међународне образовне пројекте;
5) Ауторство или коауторство одобреног програма или пројекта у образовању;
6) Вођење радионице на међународном скупу или семинару, односно излагање;
7) Ауторство истраживачког пројекта;
8) Ауторство, односно коауторство уџбеника или збирке задатака која је одобрена за употребу.

Поступак стицања звања

Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник подношењем захтева установи најкасније 4 месеца пре краја 2. полугодишта.

Наставник и стручни сарадник подноси:

 • доказе о испуњености услова за стицање звања
  • самопроцену степена остварености образовно-васпитних циљева, према степену стечених компетенција
 • самопроцену иницирања и учествовања у подизању квалитета О-В рада

Рад у звању

педагошки саветниксамостални ПСвиши ПСвисоки ПС
1) пружа стручну помоћ колегама који имају недоумице, дилеме у раду, када ученици не напредују у складу са потенцијалима и имају низак ниво постигнућа;
2) активно учествује у раду тима који припрема школски програм, ИОП, програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и др.;
3) учествује у изради развојног плана, годишњег плана рада и плана стручног усавршавања установе;
4) води тим за остваривање угледних часова и активности;
5) учествује у анализирању резултата самовредновања и предлагању мера за побољшање рада установе;
6) покреће иницијативе у сарадњи са родитељима, колегама и јединицом локалне самоуправе за унапређивање друштвене улоге установе;
7) прати напредовање ученика примењујући различите методе и технике;
8) учествује у праћењу развоја компетенција за професију наставника  и стручних сарадника у установи.
1) планира и остварује програм менторства у установи;
2) ради са приправницима и стажистима у својству ментора;
3) ради са студентима који су на пракси у установи;
4) координира рад тима за приказивање примера добре праксе и иновација у образовно-васпитном раду;
5) учествује у праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на постигнућа ученика у оквиру јединице локалне самоуправе или за више установа независно од територијалног распореда;
6) учествује у планирању и остваривању различитих облика стручног усавршавања у установама у оквиру јединице локалне самоуправе или за више установа независно од територијалног распореда.
1) сарађује са школском управом, центром за стручно усавршавање на планирању и остваривању различитих облика стручног усавршавања, унапређивања образовно-васпитног рада и квалитета рада установе;
2) учествује у праћењу нивоа развоја и постигнућа ученика у установама у оквиру школске управе;
3) води акциона или друга истраживања у области образовања и васпитања, анализе ученичких постигнућа и слично;
4) на основу анализе стања предлаже теме за пројекте и програме за установе и запослене у оквиру школске управе;
5) ради у различитим тимовима и радним групама Завода, Педагошког завода, Завода за вредновања квалитета образовања и васпитања и Министарства.
1) учествује у обучавању извођача и реализатора програма;
2) води истраживање у области образовања и васпитања од регионалног или националног значаја;
3) даје саветодавну подршку Министарству по питањима развоја образовања.

Корисни линкови

Нови Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника.