Одељењско старешинство

Табеларни приказ одељењских старешинстава у школској 2022/23. години:

Редни бројПрезиме и име одељењског старешинеРазредОдељење
1.Ћирковић МираI1
2.Шанта Елизабета II1
3.Воденичар ОливераIII1
4.Лазаревић ЉиљанаIV1
5.Пешић ХристинаV1
6.Ђурђев ДушицаVI1
7.Вемић ВладимирVII1
8.Чикош НаташаVIII1
9.Рашовић ЗинетаVIII2

Одељењски старешина руководи радом у свом одељењу, задужен је за педагошке, организационе и административне послове и координацију утицаја свих чинилаца образовно-васпитног рада: ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља, управе школе, друштвене средине и др.

У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу остварује подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду са ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено-корисног рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, биоскопу, изложбама и слично).

Послови одељењског старешине могу се груписати на следећи начин:

 1. Рад са ученицима:
  1. посматрање ученика, праћење његовог напредовања и прикупљање релевантних података значајних за планирање подршке (нпр. у адаптацији на школску средину, развијању позитивног односа према школи);
   • избор и примена мотивишућих средстава за подстицање позитивног или поправљање негативног понашања;
   • подршка и помоћ у решавању школских, породичних и животних проблема ученика из домена школских надлежности (нпр. превоз, исхрана, путовања, професионална оријентација);
   • информисање ученика о могућим ресурсима за подршку у школи и ван ње;
   • брига о здрављу ученика и начинима унапређивања здравља (нпр. систематски преглед, предавања и радионице на којима којима се освешћује да брига о здрављу треба да буде саставни део свакодневних активности ученика);
   • интензивна сарадња са другим наставницима, стручним сарадницима у школи и спољним сарадницима у пружању подршке развоју.
  2. Рад у оквиру одељењске заједнице:
   • организовање активности са циљем остваривања квалитетне комуникације и сарадње у одељењу;
    • изграђивање осећаја припадности одељењу;
    • праћење остварености образовних исхода у одељењу;
    • помоћ изабраног ученичког руководства у руковођењу функционисањем одељењске заједнице;
    • подстицање на иницијативе и акције у којима ће свако имати прилику да развија своје капацитете и потенцијале;
    • организовање тимског рада наставника и спољних сарадника за рад са одељењском заједницом;
    • укључивање одељења у различите школске активности и информисање о раду школских тимова;
    • припремање екскурзија, излета, неформалних дружења и сл.;
    • праћење развоја социјалних односа у одељењу и рад на решавању уочених тешкоћа.
  3. Рад са родитељима
   • упознавање са породичном ситуацијом и прикупљање података који су неопходни за сарадњу и планирање подршке за ученика;
    • информисање о правима и обавезама родитеља у односу на школовање детета и школу коју дете похађа;
    • припремање и реализација различитих облика комуникације и сарадње са родитељима (родитељски састанци, отворена врата, индивидуални и групни састанци, електронска комуникација…);
    • информисање, мотивисање и укључивање родитеља у живот и рад школе;
    • пружање специфичне помоћи родитељима који имају проблеме у остваривању родитељске улоге;
    • посредовање у остваривању контаката са стручњацима који родитељима помажу у решавању породичних, здравствених, социјалних и др. проблема;
    • информисање родитеља о важним активностима школе и тимовима који у школи постоје;
    • испитивање потреба и очекивања родитеља у односу на школу.
  4. Рад у стручним органима и тимовима школе:
   • учешће у изради васпитних програма за рад са ученицима;
    • праћење редовности одржавања наставе;
    • решавање ситуација оптерећености ученика школским обавезама (распоред тестова, испитивања и сл.);
    • сарадња са наставницима у праћењу напретка ученика у учењу и учешћу у осталим школским активностима;
    • стручне консултације са наставницима у вези са учењем и понашањем ученика у одељењу;
    • учешће у предлагању ученика за допунску, додатну наставу и секције;
    • стручно усавршавање на основу личних потреба и интересовања.
  5. Вођење педагошке документације:
   • израда плана и програма рада одељењског старешине према потребама одељењске заједнице;
    • ажурно и савесно вођење педагошке документације и евиденције у вези са ученицима;
    • савесно вођење евиденције о сарадњи са родитељима ученика;
    • службено извештавање и дописивање са родитељима ученика, стручним службама и органима у вези са ученицима.

Приручници