Инклузија

Обрасци

Правилници

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање прописују се ближа упутства за остваривање права на ИОП, његову примену и вредновање у школи са циљем оптималног развоjа ученика и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу.

Приручни материјал за наставнике

Препоручена литература

Зашто инклузија?
•	Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање.
•	Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Зато им треба омогућити образовање у редовним  установама.
•	Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет образовним потребама деце.
•	Некој деци, због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу или живота у социјално нестимулативној средини потребна је додатна подршка у образовању.