Инклузија

Обрасци

Правилници

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање прописују се ближа упутства за остваривање права на ИОП, његову примену и вредновање у школи са циљем оптималног развоjа ученика и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу.

Приручни материјал за наставнике

Препоручена литература

ЗАШТО ИНКЛУЗИЈА?

• СВА ДЕЦА МОГУ ДА УЧЕ И ИМАЈУ ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ.
• ДЕЦА НАЈБОЉЕ УЧЕ У ПРИРОДНОЈ ВРШЊАЧКОЈ ГРУПИ. ЗАТО ИМ ТРЕБА ОМОГУЋИТИ ОБРАЗОВАЊЕ У РЕДОВНИМ УСТАНОВАМА.
• НАСТАВНИЦИ И ШКОЛЕ ТРЕБА ДА ПРИЛАГОДЕ НАЧИН РАДА ТАКО ДА ИЗЛАЗЕ У СУСРЕТ ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ.
• НЕКОЈ ДЕЦИ, ЗБОГ СМЕТЊИ У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТА, СПЕЦИФИЧНИХ ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ ИЛИ ЖИВОТА У СОЦИЈАЛНО НЕСТИМУЛАТИВНОЈ СРЕДИНИ ПОТРЕБНА ЈЕ ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ.