Приправници и лиценца

Приправник. Приправник је лице које први пут у својству наставника или стручног сарадника заснива радни однос у установи и оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.

Ментор и рад под надзором. За време трајања приправничког стажа установа приправнику одређује ментора. Прва три месеца приправничког стажа приправник ради под непосредним надзором наставника, односно стручног сарадника, који има лиценцу и које му одређује ментор. Стручни сарадник – приправник свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног сарадника са лиценцом ако има одговарајуће образовање (студије другог степена) и ако је током студија остварио најмање 10 ЕСПБ на основу праксе у установи.

Програм за увођење у посао. Програмом за увођење у посао приправник стиче неопходне компетенције (знања, вештине и вредносне ставове) потребне за остваривање образовно-васпитног рада.

Провера савладаности програма. Провера савладаности програма остварује се најраније након годину дана рада у установи извођењем и одбраном одговарајућег облика образовно-васпитног рада (активност за стручне сараднике, час за наставнике) пред трочланом комисијом коју чине директор, стручни сарадник и представник стручног, односно наставничког већа. Приправник у сарадњи са ментором бира тему облика образовно-васпитног рада. Оцену о савладаности програма („у потпуности савладао програм“ или „делимично савладао програм“) комисија даје у писаној форми у виду извештаја. Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору и приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма.

Испит за лиценцу. Приправник који у потпуности савлада програм увођења у посао стиче право на полагање испита за лиценцу. Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.

Трошкови полагања. Трошкове првог полагања испита сноси установа, а поновног запослени.

Рокови. Приправнички стаж траје најкраће једну, а најдуже две године. Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, рок се продужава до организовања испита.

Корисни линкови