Сарадња са друштвеном заједницом

У циљу подизања квалитета рада, школа планира сарадњу са различитим институцијама друштвене средине.

Ученици наше школе учествују на ликовним и литерарним конкурсима који се расписују у току школске године (Црвени крст, Народни музеј града Панчева и друге организације и установе). Такође, ученици су укључени и у различите спортске активности које се организују у нашем граду и околини.

Остварује се и континуирана сарадња са Градом Панчево и различитим културним установама у циљу организовања посета ученика позоришним и биоскопским представама, концертима и изложбама.

Уобичајена је сарадња са предшколским установама из окружења, да би се учитељице боље упознале са интересовањима и проблемима деце која се из тих установа уписују у први разред основне школе. Том сарадњом се олакшава и припрема свих актера за полазак деце у школу.

Током године остварује се сарадња са другим основним школама ради лакшег преласка ученика из једне у другу школу, организације такмичења и осталих заједничких активности. Такође, у циљу олакшане транзиције ученика у више нивое образовања, развија се сарадња са средњим школама.

У циљу професионалне оријентације ученика завршних разреда остварује се сарадња са Националном службом за запошљавање кроз посету саветнице за планирање каријере и упућивање ученика, на основу процене њихових способности, особина и интересовања, на најпогодније образовне профиле.

У циљу пружања адекватне подршке ученицима и развијања инклузивног образовања, школа континуирано сарађује са ШОСО „Мара Мандић“ и Интерресорном комисијом града Панчева.

У циљу заједничког остваривања васпитних циљева и решавања проблема ученика који превазилазе моћи и ингеренције школе, остварује се сарадња са MУП–ом, Школским диспанзером, Центром за социјални рад и другим одговарајућим институцијама.

Остварује се и сарадња са Удружењем Рома из Панчева у циљу подршке ромској деци и неговању ромске културе, обичаја и традиције.

Редовна је и сарадња са представницима ЈКП „Хигијена“ Панчево и националног оператера система за управљање амбалажним отпадом „Екостар пак“ ради развоја свести код ученика о важности рециклаже и њене улоге у заштити животне средине, као и увиђања значаја селективног одлагања отпада и улоге појединца у том процесу.

У сарадњи са НВО „PRAXIS“ организују се активности у циљу подизања свести о присутности дечјих, раних и принудних бракова, о узроцима ступања у малолетничке бракове, као и о социолошким, здравственим, образовним и правним (са посебним освртом на кривичну одговорност) последицама ове штетне појаве. Такође, циљ је превенција и информисање ученика и наставника о мерама поступања како би се број бракова смањио или спречило ступање у исте.

Школа сарађује и са хуманитарном организацијом „Сви за Космет“ из Београда у циљу припреме новогодишњих пакетића за децу на Косову и Метохији.

Остварује се и сарадња са Спортским савезом у циљу похађања обуке пливања за ученике другог разреда на панчевачком базену.

Ради обезбеђивања хране у продуженом боравку, остварује се континуирана сарадња са установом „Дечја радост“.