Стандарди квалитета

Вредновање квалитета рада установе врши се путем самовредновања и спољашњег вредновања на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе. Ти показатељи прописани су Правилником о стандардима квалитета рада установе.

Координатор тима за самовредновање и педагог креирале су презентацију о стандардима квалитета рада установе који се односе на наставнике.