Оцењивање

Правилници

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из обавезних предмета, изборних програма, активности и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању.

Оцењивање је саставни део наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. Сврха оцењивања је да унапређује квалитет процеса учења, тако што развија активан однос према учењу, подстиче мотивацију за учење и оспособљава ученика за објективну процену постигнућа (својих и туђих) и постављање циљева током процеса учења.

Правилником о стандардима квалитета рада установе прописани су и стандарди квалитета вредновања у настави:

  • 2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.
  • 2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима
  • 2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.
  • 2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.
  • 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
  • 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика.

Према томе, важно је, поред сумативног вредновања постигнућа на крају програмске целине или полугодишта, редовно пратити напредовање и ангажовање ученика и редовно давати повратну информацију са препорукама за даље напредовање, тј. примењивати формативно оцењивање.

Ученику треба појаснити критеријуме вредновања, што се може постићи кроз креирање рубрика за оцењивање.

Повратна информација о раду ученика треба да буде потпуна и разумљива, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. Она треба да помаже ученицима да постављају себи циљеве у учењу и да критички процељују своj напредак и напредак осталих ученика.

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника (усмена и писмена провера знања, практични рад), које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и прилагођава потребама и развојним специфичностима ученика. Ученик се оцењује и на основу активности и резултата рада, као што су: учешће у дебати и дискусији, учешће у различитим облицима групног рада, рад на пројектима, писање есеја, креирање презентације, домаћи задаци, уметнички наступи, спортске активности и сл.

Ученици који се образују по ИОП-у оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и исхода дефинисаних планом индивидуализације и ИОП-ом.

Препоручена литература: